ΙΑΚΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΙΑΚΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:998279605
Γ.Ε.ΜΗ.:122170299000
Μ.Α.Ε.:64891/03/Β/07/83
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΠΑΓΚΑΛΟΥ Κ΄ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ -Τ.Κ. 19200